Tid: 18:30, torsdag 14 mars.

Plats: TSO lokalen i Siriuspalatset.

Samtliga PB-bröder är välkomna! Vill du söka inträde i talanggruppen vill vi att du förbereder ett kort framträdande med ett stycke av C. M. Bellman.

Dagordning:

1. Val av mötesordförande

2. Val av sekreterare

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

6. Föredragande av årsberättelsen

7. Föredragande af revisionsberättelsen

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningarna

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10. Beslut om verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

11. Val av styrelseledamöter

12. Val av en eller två revisorer

13. Behandling av till årsmötet avlämnade motioner

14. Godkännande af DBV:s statuter

15. Övriga frågor

16 Utdelande av DBV:s förtjänstmedalj

17. Föredragande av Bellmansång eller epistel för möjlighet till inträde som medlem i talanggruppen DBV

Talanggruppens Den Bacchanaliska Vissångarnas syfte: ”Att med Bellmans sånger, epistlar och dikter biträda till att höja stämning, ge vitalitet och kulturell stimulans vid gradgifvningar inom Par Bricole. Att uppträda nyktert och medelst bellmaniska stropher kväda vid högtider så som Barbaradagen, Bellmandagen samt Dambricoleriet. Att anordna visaftnar och/eller konserter, äfven i samarbete med andra talanggrupper om dessa befinnas hvärdiga därtill. Att hålla Ordensskalden C M Bellmans minne lefvande, liksom den öfvriga Svenska viskonsten.

Varmt välkommen!

Erik G Havstad/ Jan Ek
O. f. DBV/ O.T.