Vi inleder med denna artikel om Bacchi Barn  en serie som vi kallar ”Historiska nedslag”. Vår tidigare Styrande Mästare, nu Ordens Arkivarie och Historiker Lennart Fahlback kommer här att publicera olika historiska tillbakablickar, som vi tycker kan vara intressanta för oss Bröder i Malmö Par Bricole.

Vi inleder med historien om Bacchi Barn, det vill säga historien om medlemmar i Malmö Par Bricole, som haft hemadress i Danmark.

Bacchi-Barn-i-Malmo-01Bilderna här i början är två bilder av ett dokument från 4 december 1949 utfärdat av Moderlogen i Stockholm, som gav Bacchi Barn rätten att ingå i Par Bricole.

Bacchi-Barn-i-MalmO-02

Här följer Lennart Fahlbacks text:

“Redan under Malmö Par Bricoles första år 1878 recipierade åtta bröder från andra sidan sundet, företrädesvis från Köpenhamn. Bland dessa kan nämnas Direktören vid Tivoli, Bernhard Olsen och en Kammarsångare Niels Simonsen (!).

Under åren har sedan kontakterna med danska bröder varit mer eller mindre intensiv. Som mest intensiv var den sannolikt direkt efter andra världskriget, då det till och med bildades en avläggare till Malmö PB för danska bröder i Köpenhamn, Bacchi Barn. I det följande ges en bild av den bricolistiska bron till Köpenhamn med hjälp av material som finns i vårt arkiv.

Köpenhamnskt P.B.-gilde 1884

En första belagd händelse med Köpenhamnsk inriktning är en sammankomst kallad P.B.-gildet i Köpenhamn den 29 mars 1884. Så vitt jag kan förstå var detta i första hand för de PB-bröder som bodde i Köpenhamn, sådana fanns förvisso, hela 16 stycken. Mötet hölls ”paa Skydebanen”. Av ritualen är inget känt mer än att det var en middag, att det hölls ett tal och att det hade författats en visa för detta tillfälle av en Peder Eriksen. Texten till denna finns i arkivet.

Antalet bricolister med hemvist i Danmark liksom besöksutbytet  kom sedan att variera över åren men 1938 kom ett brev från sex bricolister bosatta i Köpenhamn med en önskan om att

”i Köbenhavn oprettes en Instruktionsloge for de hervaerande Medlemmar av Selskabet ”Par Bricole”, saaledes att denne Instruktionsloge kommer till at staa direkte under Malmö-”Par Bricole”, och saaledes at det altsaa ikke i Köbenhavn finder nogen som helst Reception eller Optagelse Sted men at dette foregaar i Malmö-”Par Bricole”, og at Logearbejdet her i Köbenhavn i vaesentlig Grad bestaar i Instruktion og der igennem atter Sammenhold af hervaerande Bricolister……”

Undertecknat av sex bricolister

‘Brevet var undertecknat av sex bricolister med Landsretssagfører Anth. Nielsen som kontaktman.

Tyvärr har vi inte kunnat hitta Malmödelen av korrespondensen från denna tid arkiverad på samma ställe men Moderlogen kontaktades och Kanslärsekreteraren i Malmö PB, Willy Ek fick ett svar från denna med en önskan om att hållas informerad om utvecklingen.

Korrespondensen fortsätter under 1939 men i brev daterat 17 januari 1940 skriver Anth. Nielsen “Paa Grund af de alvorlige Tider har jeg egentlig stillhet Spørgsmaalet om Vedtaegter m.v. vedrörende Par Bricole noget i Bero.”

Frågan om “filial” i Köpenhamn vilade till efter kriget

Av de arkiverade handlingarna verkar det sedan som om frågan om en bricolistisk “filial” i Köpenhamn kom att vila till efter kriget.

En aktiv bricolist från Köpenhamn var Direktör Jens Rasmussen, som under åren 1945-1951 i Malmö PB recipierade från fjärde till nionde graden. Denne Rasmussen företog under kriget ett antal resor till Sverige där han under stor fara bl a medförde brev och informationer från ledande danska politiker. Rasmussen blev medlem i det svenska frimureriet 1943 och som sagt också medlem i Malmö Par Bricole.

1947 överlämnade danskarna en ståtlig gåva till Malmö PB

1947 beslutade de danska bricolisterna att som ett “Udtryk for danske Bricolisters Hengivenhed overfor vor Loge i Malmø…”  överlämna en gåva till Malmö PB. Säkert var en del av denna hängivenhet också tacksamhet mot Sverige för det sätt på vilket kontakterna sköttes under kriget, detta inte minst beskrivet av Jens Rasmussen. Denna gåva är den ståtliga stol som fortfarande används av ordförandena våra gradgivningar i Bellmansalen.

1949 togs följande beslut

Arbetet med att starta en mer formell dansk avläggare till Malmö PB verkar sedan ha tagit fart och på Barbaradagen 1949 tog Par Bricoles högsta styresmän i Moderlogen följande beslut:

“Wi, Högste Styresmän i Sällskapet Par Bricole, göra veterligt, att Wi med denna dag å hela det Lysande Bricolleriets vägnar gjord stadfästelse medgivit Bacchi Barn, Köpenhamn, rätt att där under den Milde Fadrens hägn och skydd av särskilda reglor hava sitt bestånd, Sällskapet och Bröderna till gagn och gamman.”

Godkände Bacchi Barns Love

Samma dag godkändes också Bacchi Barns Love, dvs stadgar. Paragraf 1 lyder sålunda “Bacchi Barn” är en sammenslutning af brødre i Selskabet “Par Bricole”, bosatte i Danmark og fortrinsvis af dansk nationalitet. Förutom diverse formella stadganden konstateras i p 4 att Bacchi Barn mödes til ordinarie sammenkomster 2 gange om året, forår og efterår.

24 medlemmar 1949

Någon medlemsförteckning från Bacchi Barn har inte kunnat återfinnas men 1949 hade Malmö PB 24 medlemmar i Köpenhamn.

I arkivet finns sedan inte mycket om aktiviteterna och samarbetet mellan Malmö PB och BB. Till BBs vårmöte 1951 var ett antal svenska bröder inbjudna. Ett antal BB-bröder besökte Barbarakalaset i Malmö 1952 och ett missförstånd om en utebliven resa till Barbara i Stockholm kommenterades och utreddes.

Förtjänsttecken från 1955

I ett brev 1955 från ordföranden i Bacchi Barn, Erik Weilskov meddelas att  hvad vi kalder Bacch Barns förtjensttegn,…er brevet tildelt enkelte høje embedsmaend i moderlogen og Malmö PB. 

Dette tegn, der gives til veltjente lysende brødre, som har vist saerlig stor intresse for Bacci Barns trivsel, kaldes “Bacchi Barns Brilliant”.

Detta vackra förtjänsttecken återfinns i några exemplar i ett av vitrinskåpen i Bellmansalen.

Vårfest 1962 besöktes av malmöbricolister

1962 besökte malmöbricolister BBs vårfest, som genomfördes med en specialritual och där också vår dåvarande körledare N.G.Zettergren medverkade med en specialskriven högtidshymn. Festen var det som i Danmark kallas Kopparbröllop, dvs 12 1/2 år, efter bröllopet eller i detta fall Bacchi Barns formella bildande. Vårkalaset hölls för övrigt på Hotel d’Angleterre, startade 18.30 och avslutades 22.30 så att svenskarna skulle hinna med båten 23.20. Kalaset omskrevs i pressen med bl a en bild på ordföranden Weilskov svingande sin ordförandeklubba.

Ofta danska gäster vid Barbarakalas 1950- och 1960-talet

Under 50- och 60- talen gästades våra Barbarakalas ofta av danska gäster, som enligt historieböcker och protokoll bidrog med humoristiska tal.

För övrigt finns under 1950- och 1960-talen inte mycket information och korrespondens. Brevväxling angående medlemsavgifter och i några fall information om bortgångna bröder är i stort sett vad som finns. Information om ev aktiviteter i Bacchi Barn under denna period saknas helt. Uppenbarligen avtog aktiviteterna i Bacchi Barn sakta under senare delen av 60-talet och 70-talet.

I Malmö PB verkar det som om Karl-Anders Henriks kom att börja intressera sig för Bacchi Barn och söka information. I ett brev 1978 tackar Kaj Kaae Sørensen för festlig samvaro och bekräftar att den tidigare ordföranden Weilskov fortfarande är i livet. Efter att ha fått bekräftat att Weilskov är i livet och också fått hans adress skickar K A Henriks i augusti 1981 ett brev där han efterfrågar Bacchi Barns öden och ber om en kontaktman samtidigt som han frågar om Weilskov tror att det finns möjlighet att aktivera sällskapet Bacchi Barn. I svarsbrev från 1981 skriver Weilskov Jag skammer mig fryktelig over at jag ikke har ladet  høre fra mig i en årraekke – velsagtens op til 10 år….  Han konstaterar också att det inte finns många bröder kvar, många har avlidit och några flyttat. Han konstaterade att medlemsantalet sjönk så att det inte var möjligt ens att fylla alla ämbetsmännens stolar.

Året därefter avlider Weilskov, 81 år gammal, och K A Henriks inleder en korrespondens med bl a ansvarig bouppteckningsman och Weilskovs hustru. På detta sätt kommer bl a stiftelseurkunden till Malmö PB. K A Henriks fortsätter att söka information om Bacchi Barn men det verkar som om ingen av de tillskrivna, inkl Ida Davidsen (smörrebröden) har någon information att förmedla förutom att Bacchi Barn inte längre existerar.

Lennart Fahlback, StM em, Ordens Arkivarie och Ordens Historiker

Medlemmar i Malmö PB 1949 boende i Danmark

Åttonde graden:

 • Richter, Oscar Emil, Direktör 1925

Sjunde graden:

 • Iversen, Jean, Direktör 1939
 • Lindén, Enoch Emmanuel, Direktör 1945
 • Olsen-Villads, Albert Emil, Hotellägare 1945
 • Rasmussen, Jens, Direktör 1945
 • Sedwall, John, Hotellägare 1939
 • Davidsen, Per, Direktör 1938
 • Jacobsen, Jacob, Amtslaege, Vejle 1945
 • Nielsen, Carl Christian, Grosserer 1945
 • Weilskow, Eric, Direktör 1946

Sjätte graden:

 • Brén, Peder, Ingenjör 1936
 • Olsen, Eugén Bjerresö, Generalkonsul, Charlottenlund 1946
 • Koefoed, Hjalmar Hannibal, Musikdirektör 1947
 • Fredriksen, Kristian, Operasångare 1936

Femte graden:

 • Schröder, Walter Anton, Komponist 1938
 • Vinding, Povl, Techn. D:r, Brandchef 1945
 • Hey, Alfred Christian, Läkare 1947
 • Richter, Wilhelm Merker, Fabrikant 1928

Fjärde graden:

 • Johannesen, Parmo F. McCombie, Disponent 1943

Första graden:

 • Budtz, Hans Eiler, Apotekare 1949
 • Jörgensen, Thorsten, Adjunkt 1949
 • Mervild, Stig, Redaktör, Kongens Lyngby 1949
 • Pedersen, Nils Chr. Civilingenjör 1949
 • Pedersen, Holger, Kontorschef 1949