Regler för inval
Kandidat skall invalsåret fylla minst 21 år. 

För att ansökan skall vinna beaktande måste blanketten vara fullständigt ifylld samt undertecknad av två faddrar. Av dessa skall den ene inneha lägst 6:e graden och den andre lägst 5:e graden. En av faddrarna skall vara huvudfadder. 

Vidare skall faddrarna: Ha fullgjort sina förpliktelser mot Sällskapet, väl känna den sökande och inom de sista arbetsåren haft god närvaro vid Malmö PB:s möten. Till varje ansökan bifogas foto på kandidaten.

Anmälan görs på särskild blankett som kan laddas via medlemsinloggningen,. Anmälan ska vara kansliet tillhanda i god tid före grad 1.

Faddrar förväntas stötta och uppmuntra sin adept att delta i grader och andra aktiviteter inom Par Bricole samt att på alla sätt lägga sig vinn om adeptens trivsel i Sällskapet.