Kallelse till De Bacchanaliska Vissångarnas ordinarie årsmöte
Måndag 24 februari kl 18.30 i TSO-lokalen i Siriuspalatset

Samtliga PB-bröder är, efter föranmälan till dbvmalmo@gmail.com senast 17/2, välkomna till årsmötet! Vill du söka inträde i talanggruppen är det mycket tacksamt om du förbereder ett kort framträdande med ett eller två stycken av C. M. Bellman.

Dagordning:

§1 Val av mötesordförande

§2 Val av sekreterare

§3 Fråga om mötets behöriga utlysande

§4 Godkännande av dagordningen

§5 Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet

§6 Föredragande av årsberättelsen

§7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningarna

§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

§9 Beslut om verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

§10 Val af styrelseledamöter

§11 Val af en eller två revisorer

§12 Behandling af till årsmötet afvlämnade motioner

§13 Beslutande om upplösning DBV i dess nuvarande form.

§14 Öfvriga frågor

§15 I förekommande fall utdelande af DBVs förtjänstmedalj (Klang Talang)

§16 Efter inmundigande av Knake och fluidum föredragande av Bellmansång eller epistel för möjlighet till inträde som medlem i talanggruppen DBV

§17 Mötets avslutande

Varmt välkommen till DBV:s årsmöte!

Erik G Havstad, , O. f. DB
Jan Ek, O.T.