Strax före det högtidliga öppnandet av Theaterns årsmöte torsdagen den 15 februari instego ett antal herrar förebärande att de voro medlemmar i ett Frikadellistiskt sällskap. De uttalade hotelser om att detta, sedan länge trott avlidet vara, sällskap nu skola uppstå såsom fordom.

Vid närmare betraktande befunnos även dessa gynnare vara medlemmar i Theatern.  Därvid öppnade vår ordförande Jan Hultgren årsmötet.

Samtliga närvarande förklarade sig kallade och godkände dagordningen med kommentaren att den liknade förra årets och det hade gått lysande, varföre detta nog bra skulle kunna gå.
Ordföranden genomgick därefter raskt året såsom det varit och överlämnade därefter till nyblivne Theaterdirektören Benny Ambohm att spekulera i framtiden.
De brillianta revisorerna kunde därefter armbåga sig fram till scenen och med musikaliska inslag få en i normala fall klar redogörelse mest likna ett mello-drama. Genom förvirrande stämsång med märkliga omkväden försattes församlingen i ett tillstånd liknade trans. Handlingsförlamningen utnyttjade ordförande till att omedelbart förklara att ansvarsfrihet var beviljad.
De briljanta revisorerna…
Överdrivet många fingo nu medaljer, själv fick jag bara en! Lars Idoff delade ut medaljen Top Star Award till Rolf Perleij. Medaljen kan bäras i alla sammanhang, även till pyjamas. Rolf förklarade sig glad men mest förvånad. Dock kan man nog förmoda att störande sången vid installationen väl spelat honom i händerna.
Top Star Award
Bjarne Bulow trakterade samtliga med egenproducerad öl, som var gratis och därmed per definition (enl. Churchill) jättejättegod. Tack Bjarne! Muntorrheten försvann redan vid den läskande första klunken.
Nu vidtog BA-lunken med försök att förklara för varandra vad vi hade upplevt denna afton.
Gratis öl…

Med stadig hand på pennan

/Theaterdirektoeren emeritus
Consiglieren
Krister M Berggren