Malmö PB:s Stora Råd, som är det högst beslutande Rådet inom Malmö Par Bricole har möte IKVÄLL kl 18.30. Till detta möte kallas samtliga Bröder med Grad 10 eller högre.

Så här står det i kallelsen:

“Till högst och högt upplyste Broder i Stora Rådet uti det Lysande Sällskapet Malmö Par Bricole

Käre Broder!

Härmed kallas behörig Broder till möte med Stora Rådet enligt nedan:

Tid                23 mars 2022 kl. 18.30

Plats:             Bellmansalen, med ingång från Rundelsgatan

Dagordning

 1.  Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Fullsuttet Stora Råd enl. § 59
 4. Behörighet att rösta i Stora Rådet
 5. Fastställande av närvarolista och röstlängd
 6. Val av justeringsmän och tillika rösträknare
 7. Fråga om kallelse skett i enlighet med Sällskapets Statuter § 61
 8. Information om bokslut 2021, budget 2022 samt Drätselnämndens rapport.
 9. Rapport från Moderlogen, bl.a. RSK och Installationer
 10. Vad händer 2022 och 2023
 11. Talanggruppernas verksamhetsberättelse – Respektive talanggrupp
 12. Övriga frågor enl statuterna
 13. Mötets avslutande

Efter mötet inbjuds till en enkel måltid med tillhörande måttliga fluider till en kostnad av 100 kronor.

Anmälan om måltiden senast den 16 mars 2022, via Medlemssystemet och genom betalning till Sällskapets bankgiro 418-2416.

Malmö 1 mars 2022

Bo Alerskans                                      Peter Svenburg

Styrande Mästare                               Riddare-Sekreterare