Sällskapets Högste Styresmän är Stor-Mästaren Åke Pilotti, fil. dr, professor, RSK; Deputerade Stor-Mästaren pro tempore Hans Gentzel, RSK och Stor-Kanslär Nils B. Ericsson, överstelöjtnant, RSK.

Sällskapets Högsta Styrelser är:

General Konseljen
Ledamöter i General Konseljen är de Högste Styresmännen, Storofficianterna, Dotterlogernas Styrande och övriga Bröder Riddare av Svarta Korset i såväl dotterloger som Moderloge

Stora Konseljen
Ledamöter i Stora Konseljen är de Högste Styresmännen, Storofficianterna, Dotterlogernas Styrande och Moderlogens övriga Bröder Riddare av Svarta Korset.

Styrande Konseljen
Ledamöter i Styrande Konseljen är de Högste Styresmännen, Storofficianterna samt berörd Dotterloges Styrande.