Vi som har e-post har inte kunnat undvika information från olika organisationer om den nya europeiska dataskyddslagstiftning – allmänt förkortad GDPR – som träder i kraft idag.

Malmö PB registrerar den data om medlemmar som behövs för att administrera medlemskapen och medlemmarnas deltagande i våra olika aktiviteter. Vi följer naturligtvis GDPR´s regler liksom andra relevanta bestämmelser i vår hantering av data. Våra system innehåller ingen information som enligt GDPR utgör personkänslig information och är föremål för särskilda skyddsregler. Registrerade data är bara tillgängliga inom PB och utelämnas aldrig till någon utomstående.

Medlemmar kan själva ta del av huvuddelen av registrerad information genom att logga in på vår medlemsinloggning på vår hemsida. Genvägen dit är parbricole.se/medlem och funktionen ”Personsökning” återfinns som länk till vänster på vår startsida. Behöver Ni hjälp med att komma åt lagrad information om Er kan Ni alternativt kontakta kansliet.

Enligt GDPR har vi alla rätt att kostnadsfritt på begäran till dataregisterhållare få tillgång till och en kopia av registrerade personuppgifter om oss (artikel 15),samt även rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller ofullständiga kompletterade (artikel 16). Vi har vidare rätt att i de fall och på de förutsättningar som anges i dataskyddsförordningen begära radering av dina personuppgifter (artikel 17), begränsning av sådan behandling som rör våra personuppgifter (artikel 18) samt att göra invändningar mot den behandling som sker (artikel 21).

Vi har dessutom alltid rätt att vid missnöje eller anmärkningar mot den behandling av personuppgifter som utförs, ge in klagomål till berörd tillsynsmyndighet, Datainspektionen, (med föreslaget nytt namn, Integritetsskyddsmyndigheten). Detta görs enklast genom e-post till datainspektionen@datainspektionen.se eller via telefon 08-657 61 00.

Det är Malmö Par Bricole som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Dina personuppgifter. Dataskyddsansvarig hos oss är Styrande Kanslern Mikael Risén. Du kan alltid vända Dig till kansliet om Du har några frågor i sammanhanget.