Tid: Onsdag 27 mars kl. 18.30

Plats: Bellmansalen, Siriuspalatset, Rundelsgatan 15. Ingen föranmälan. Alla Bröder är hjärtligt välkomna!

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande om kallelse skett i enlighet med stadgorna

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av justeringsmän

5. Föredragning av årsredovisning

6. Föredragning av revisionsberättelse

7. Fastställande av resultaträkning år 2012 och balansräkning per 31 december 2012

8. Disposition i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för De Styrande och Drätselnämnd

10. Information om budget för år 2013

11. Fastställande av årsavgifter och gradavgifter för 2014

12. Bemyndigande att teckna Sällskapets firma i ekonomiska
och juridiska angelägenheter

13. Val av två revisorer för en tid av ett år samt två revisorssuppleanter för en tid av ett år.

14. Val av de ledamöter i drätsel-nämnden som det ankommer på årsmötet att utse.

15. Beslutande av Lokala Stadgar för Malmö Par Bricole.

16. Övriga frågor.

”Förslag till ändrade stadgar” samt ”Årsmöteshandlingar” finns tillgängliga på kansliet 14 dagar innan årsmötet.