För en tid sedan (våren 2021) ringde vår broder Torsten Lindow. Han hade vid en vandring på Pauli Norra Kyrkogård i Malmö fått syn på en gravsten som väckte hans intresse. Gravstenen var tillägnad V. Häradshövdingen Ernst Eckerström, död 1921, och hans maka Agda. Det som särskilt fick broder Torsten att reagera var den kompletterande inskriften ”Malmö PB reste vården”.

Torsten undrade om jag som Ordens Historiker visste något om detta. Det gjorde jag inte. Den enda gravsten som rests av PB som jag känner till är den som restes på vår förste Ordensskalds, David Lorenz Beyers grav år 1907. Denna sten inte bara bekostades av PB utan PB åtog sig att för all framtid bekosta gravens skötsel, något som vi fortfarande gör.

Som Historiker var det förstås svårt att motstå frestelsen att försöka ta reda på mer om denne Broder Eckerström. Men i dessa coronatider, med ansvarsfull karantän, är det inte så lätt att börja gräva i arkiv och liknande, man får hålla tillgodo med det lilla bricolebibliotek man har hemma, sin iPad och Google. Men även med dessa begränsningar kan man hitta en hel del.

Ernst Eckerström föddes i Östergötland 2 november 1865. Han blev student i Lund 1884, avlade hovrättsexamen 1889 och blev vice Häradshövding 1892. Samma år blev han sekreterare vid MalmöTomelilla Järnvägs AB. 1893 blev han sekreterare i Hamndirektionen i Malmö och Hamnkassör 1904.

Tack vare Henrik Fahls gedigna arbete med vårt historiska medlemsregister var det ganska enkelt att få fram några fakta kring broder Eckerströms PB-historia.

Han gick med i Sällskapet 1886, 21 år gammal, då inskriven som ”studerande” (titlar var viktigt på den tiden). Samma år fick han 2:a graden, 1890 blev han vice Guvernör, 1893 St Sigfrids Riddare och 1905 Konung Magnus Riddare. Han engagerades också som ämbetsman. 1906-1908 var han 2:e vice Ordningsman och 1:e vice Ordningsman 1908-1915.

Förutom de ämbeten broder Eckerström innehade var han säkert också medlem av den Bacchanaliska Kören. Hans medlemskap har jag inte lyckats få bekräftat men han blev hedersmedlem i kören 1919. Av annan dokumentation, Svensk Musiktidning år 1890, framgår dock att han var sångare.

Hur kommer det sig då att Malmö PB kom att bekosta en gravsten för broder Eckerström? Utan tillgång till protokoll från den tiden kan man emellertid ana att den dåvarande Styrande Mästaren, Gustaf Stenfelt hade ett finger med i spelet. Ernst Eckerström var sekreterare vid Hamndirektionen i Malmö och Hamnkassör. Hamnkapten och chef för hamnen och därmed också Ernst Eckerströms chef var Gustaf Stenfelt. Kanske var det Stenfelts sätt att hylla en uppskattad medarbetare i det civila livet och en omtyckt PB-broder?

Till denne Gustaf Stenfelt finns det också av andra skäl anledning att återkomma. Förutom att vara Styrande Mästare i Malmö PB levde han också i många andra avseenden ett äventyrligt liv.

Lennart Fahlback, Ordens Historiker