Kallelse till ordinarie årsmöte 
När ?  Tisdagen den 11 februari kl 18.30. 
Var ? TSO lokalen i Siriushuset

Eventuella motioner skall vara kansliet tillhanda senast den 28 januari, adresserade till Styrelsen i Den Bacchanaliska Theatern uti Malmö Par Bricole.

Styrelsens förslag till dagordning för mötet återfinns nedan.

Efter årsmötet serveras en lättare förtäring med dryckjom till självkostnadspris till de som så önskar.

Anmälan om deltagande görs senast den 4 februari 2014 via epost till peter@svenburg.se med uppgift om

  • förtäring med dryckjom önskas
  • något årsmöte i theatern bevistats tidigare
  • theaterns närvarotecken tidigare erhållits

Hjärtligt välkomna!
Peter Svenburg
Ordförande för Den Bacchanaliska Theatern

Dagordning:

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Godkännande att kallelsen är utskickad i rätt tid
§ 3 Val av mötespresidium
§ 4 Val av två justeringsmän som tillika är rösträknare
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Föredragning av styrelseberättelse, innefattande verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
§ 7 Revisionsberättelse
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9 Val av ordförande för Bacchanaliska Theatern år 2014
§ 10 Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter
§ 11 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter
§ 12 Val av revisorer
§ 13 Val av valberedning
§ 14 Styrelsens verksamhetsplan för 2014
§ 15 Övriga frågor
§ 16 Mötets avslutning