Onsdag 30 mars kl. 18.30 i Siriuspalatsets Bellmansal. Alla Bröder hälsas välkomna! Anmälan till eftersits görs i Medlemssystemet, senast 24 mars. 

/De Styrande

Dagordning vid årsmöte den 30 mars 2022, kl. 18.30

1. Mötets öppnande
2. Fastställande om kallelse skett i enlighet med stadgarna
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
5. Föredragning av årsredovisning
6. Föredragning av revisionsberättelse
7. Fastställande resultaträkning år 2021 och balansräkning per 31 december 2021
8. Disposition i anledning av vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för De Styrande och Drätselnämnd
10. Information om budget för år 2022
11. Fastställande av årsavgifter och gradavgifter för 2023
12. Bemyndigande att teckna Sällskapets firma i ekonomiska och juridiska angelägenheter.
13. Val av två revisorer för en tid av ett år samt två revisorssuppleanter för en tid av ett år.
14. Val av ledamöter i drätselnämnden som det ankommer på årsmötet att utse.
15. Övriga frågor.
16. Utdelning av 40-Års Tecknet samt den Sju-uddiga Besöksutmärkelsen (besked härom ska vara inlämnat till kansliet i god tid).
17. Mötets avslutande

Årsredovisning finns på Kansliet fr. o. m 2022-03-16.

OBS! entrédörren stängs 18.25.