Malmö Par Bricole håller årsmöte onsdag 25 mars kl. 18.30 i Bellmansalen, Siriuspalatset, Rundelsgatan 15. Ingen föranmälan. Alla Bröder hälsas hjärtligt välkomna!

1. Mötets öppnande
2. Fastställande om kallelse skett i enlighet med stadgarna
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
5. Föredragning av årsredovisning
6. Föredragning av revisionsberättelse
7. Fastställande av resultaträkning år 2014 och balansräkning per 31 december 2014
8. Disposition i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Fråga om ansvarsfrihet för De Styrande och Drätselnämnd
10. Information om budget för år 2015
11. Fastställande av årsavgifter och gradavgifter för 2016
12. Bemyndigande att teckna Sällskapets firma i ekonomiska -och juridiska angelägenheter
13. Val av två revisorer för en tid av ett år samt två revisorssuppleanter för en tid av ett år
14. Val av de ledamöter i drätselnämnden som det ankommer på årsmötet att utse
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

/Patric Jakobsson
Styrande Mästare