Onsdag 26 mars 2014 kl. 18.30 i Bellmansalen, Siriuspalatset, Rundelsgatan 15. Ingen föranmälan. Alla Bröder hälsas hjärtligt välkomna!

1. Mötets öppnande

2. Fastställande om kallelse skett i enlighet med stadgarna

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av justeringsmän

5. Föredragning av årsredovisning (finns på Kansliet från 2014-03-05)

6. Föredragning av revisionsberättelse

7. Fastställande av resultaträkning år 2013 och balansräkning per 31 december 2013

8. Disposition i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för De Styrande och Drätselnämnd

10. Information om budget för år 2014

11. Fastställande av årsavgifter och gradavgifter för 2015

12. Bemyndigande att teckna Sällskapets firma i ekonomiska och juridiska angelägenheter.

13. Val av två revisorer för en tid av ett år samt två revisorssuppleanter för en tid av ett år.

14. Val av de ledamöter i drätselnämnden som det ankommer på årsmötet att utse.

15. Beslut av Lokala Stadgar för Malmö Par Bricole.

Gällande Lokala Stadgarna antogs vid årsmötet den 27 mars 2013  Enligt Sällskapet Par Bricoles Statuter ska Lokala Stadgar i Dotterlogerna även godkännas av de Högsta Styresmännen. Vid diskussioner har framkommit att dessa önskar en komplettering av de av Malmö Par Bricoles olika organ antagna Stadgarna.

Av Stora Rådet antagen text vid mötet 2014-01-08:

§ 8 andra stycket

Befattningshavare i Sällskapet entledigas vid uppnådd ålder av 75 år. Skulle de Styrande finna att särskilda skäl föreligger, må ändock den som uppnått sagda ålder vara befattningshavare i Sällskapet.

Ny lydelse:

§ 8 andra stycket:

Befattningshavare i Sällskapet entledigas vid uppnådd ålder av 75 år.

16. Övriga frågor.

17. Mötets avslutande