Våra Styrande kallar med denna kallelse till årsmöte i Malmö Par Bricole:

Onsdag 29 mars 2017 kl 18.30 (OBS entrédörren stängs 18.25! i Bellmansalen, Siriuspalatset, Rundelsgatan 15. 

Ingen föranmälan.

Alla Bröder hälsas hjärtligt välkomna!

/De Styrande

Årsredovisning finns på Kansliet från och med 2017-03-22.

Efter årsmötets avslutning är det utdelning av 40-Års Tecknet samt den Sju-uddiga Besöksutmärkelsen (gäller de Bröder, som besökt samtliga loger och inlämnat bevis härom till kansliet).

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande om kallelse skett i enlighet med stadgarna

3. Fastställande av röstlängd

4. Val av justeringsmän

5. Föredragning av årsredovisning

6. Föredragning av revisionsberättelse

7. Fastställande av resultaträkning år 2016 och balansräkning per 31 december 2016

8. Disposition i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för De Styrande och Drätselnämnd

10. Information om budget för år 2017

11. Fastställande av årsavgifter och gradavgifter för 2018

12. Bemyndigande att teckna Sällskapets firma i ekonomiska och juridiska angelägenheter.

13. Val av två revisorer för en tid av ett år samt två revisorssuppleanter för en tid av ett år.

14. Val av de ledamöter i drätselnämnden som det ankommer på årsmötet att utse.

15. Övriga frågor.

16. Mötets avslutande