Den 31 december 2016 hade Theatern 100 registrerade medlemmar! Det är två fler än året innan och därmed en av våra Talanggrupper i Malmö PB som engagerar många av våra medlemmar.  Av dessa 100 deltog nästan hälften i olika theateraktiviteter under året. Dessa uppgifter kommer från Theaterns verksamhetsberättelse för 2016, som presenterades vid Malmö PB:s årsmöte den 29 mars 2017.

Här följer de viktigaste punkterna i Theaterns verksamhetsberättelse för 2016:

  • Delar av Theaterns styrelse har under året besökt Moderlogen (Grad I), där Ordens-Regissör Niels Simonsen höll ett bejublat tacktal. Inte bara vi från Malmö PB jublade utan samtliga närvarande bröder från Moderlogen och övriga loger. Det bästa tacktal som någonsin gjorts inom Par Bricole, heter det i verksamhetsberättelsen.´
  • Ordinarie årsmöte hölls den 18 februari 2016 med ca 50 deltagare med många underhållande moment inte minst var revisionsberättelsen, som vanligt, ett viktigt inslag. På årsmötet utdelades ett antal medaljer till bröder som förtjänat dessa under årets verksamhet. Den Bacchanaliska Theaterns Top Star Award tilldelades Lars Johnsson.
  • Theatern har genomfört Störande moment och på andra olika sätt medverkat i samband med gradgivningar och andra ordensträffar. Av genomförda större produktioner kan nämnas Hemskheter vid första gradgivningen, Sileni opera under tredje gradgivningen samt de fyra rummen vid fjärde graden. Theaterledningen har under året samverkat med Den Bacchanaliska ComedieOrkestern vars syfte är förnöja deltagarna vid olika arrangemang inom Par Bricole. ComedieOrkestern har även medverkat i andra arrangemang utanför Malmö Par Bricole.
  • Den 21 och 22 maj genomfördes Stora Revyn för första gången. Medverkande var Theaterbröder från Moderlogen, Göta PB och DBT Malmö Par Bricole. Under en kvälls- och matinéföre-ställning framfördes ett stort antal revynummer till publiken stora förnöjelse. Det var första gången ett gemensamt revyarrangemang har genomförts i PBs historia. Målsättningen är att liknande arrangemang skall genomföras i andra loger kommande år. Bilderna här under kommer från Stora Revyn.

Theatern medverkade den 12 mars 2016 på Malmös PB:s DamBricoleri för att förhöja tillställningen med skönsång och underhållning.

Theaterns styrelse vill tacka alla som på olika sätt gjort det möjligt att genomföra alla genomförda aktiviteter. Theaterns styrelse vill även tacka övriga talanggrupper för gott samarbete, speciellt vid Sileni opera och Stora Revyn där de Bacchanaliska talanggrupperna gemensamt visade sina talanger.

Theaterns styrelse vill avslutningsvis framföra ett stort tack till de tre styrande som gjort det möjligt för Theatern att genomföra våra aktiviteter. Vi vill även rikta ett tack till alla medlemmar i Theatern som i större eller mindre utsträckning medverkat för att våra produktioner har kunnat genomföras. Ett speciellt tack vill vi rikta till ansvariga för ljud och ljus samt till de medlemmar som hjälper till med materialhantering och sceneri. Det är ett stort och viktigt arbete som görs bakom scenen och som är oumbärligt för att föreställningarna skall lyckas.

/Jan Hultgren, Ordförande DBT Malmö Par Bricole
Dan Kirsch, Kenneth Parnefjord, Krister M Berggren, Peter Ljungbeck, Benny Ambohm, Anders Andersson

Styrelsens sammansättning:
Jan Hultgren Ordförande
Dan Kirsch Vice ordförande
Kenneth Parnefjord Skattmästare
Krister M Berggren Theaterdirektör
Peter Ljungbeck Sekreterare
Anders Andersson Ledamot
Benny Ambohm Ledamot
André Guardado Lundqvist Suppleant
Rolf Perleij Suppleant
Nils Simonsen Adjungerad ledamot
Peter Svenburg Adjungerad ledamot

Revisorer
Årsmötet omvalde Lars Idoff och Magnus Eneskär som Theaterns revisorer.

Valberedning
Årsmötet omvalde Björn M. Buttler Jakobsen (sammankallande) och Peter Svenburg som ledamöter i Valberedningen.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året skött Theaterns administration och ekonomi samt kontakterna med de styrande. Den operativa ledningen har handhavts av Theaterdirektören under medverkan av styrelsens ordförande. Styrelsens medlemmar har på olika sätt och i olika omfattningar medverkat vid planering och genomförande av Theaterns aktiviteter under året. Under året har styrelsen haft fyra protokollförda sammanträden.