Detalj ur Barbarahögtid i Par Bricole. Oljemålning av Stig Lohs från 1967.

Välkommen till Par Bricole – grundat 1779. Ett ordenssällskap i tiden med rötter i historien.

Par Bricole är ett ordenssällskap med över 5000 medlemmar, fördelade på sju loger från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Ordens högsäte ligger i Stockholm och dess stamhus är Bellmanhuset i Urvädersgränd, där Carl Michael Bellman hade sin bostad mellan 1770 och 1774.

Vårt mål är att vårda och bevara det svenska kulturarvet, särskilt i form av sång, musik, teater och talekonst.

Sällskapet grundades i Stockholm 1779 av Olof Kexél, Carl Michael Bellman och Carl Israel Hallman och blev redan under Gustav III:s tid ett av de största ordenssällskapen i landet med ett medlemsantal på över 1000 bröder.

Under årens lopp har Par Bricole utökats med loger i Göteborg, Vänersborg, Borås, Malmö, Jönköping och Sundsvall. Sedan 2011 finns en filial till moderlogen i Örebro.

Bröder i Par Bricole avancerar genom ett gradsystem, som etablerades under Gustav III:s tid.

Vi möts under regelbundna former vid högtider, gradgivningar och måltidskalas. Vi träffas också i en rad långt ifrån formella sammanhang som pubkvällar, kulturaftnar, spex, teaterföreställningar, talanggruppsträffar och repetitioner.

De ordensritualer och den verksamhet som etablerades under de första decennierna har förvaltats väl under mer än tvåhundra år och i Par Bricole känner man i dag ett starkt samband mellan ordens historia och den mycket livaktiga verksamhet som dagligen äger rum i ordens sju loger.

Sällskapets Ändamål, Namn och Ridderlige Egenskaper

Dessa äro, sådana de i 1799 års statuter angivas, följande:

§1. Inbördes Wänskap, Aktning och Förtroende äro detta Sällskaps hufvudsaklige föremål. At under muntra och anständiga tidsfördrif lindra lifvets besvärligheter och torftiga medmenniskors nöd: Dess gladaste skyldigheter, samt nedrige och lastfulle nöijens hämmande: Dess ifrigaste bemödande.

§2. Namnet Par Bricole gifver tillkänna, at oförmodade tillfälligheter ofta kunna mera både gagna och förnöija än de konstigaste och dyrbaraste inrättningar.

§3. För at vara en värdig Bricolier fordras: Myndige år, allmänt väl känd frägd, anständig Qvickhet och munterhet, ett ömt, medlidande och vänfast hjerta, samt stadga och måttelighet i alla nöijen.

 §4. Alle, som äga desse egenskaper, kallas Bacchi Riddersmän. Dem skola hvar och en af oss upsöka samt anmoda, at deltaga uti våra oskyldiga nöijen. Men lastfulle, obändige och trumpne kalle wi Calmucker, dem skole vi alltid från oss utestänga.